قیمت

قیمت

PC:
ساعت اول: 7.99 دلار
ساعت اضافی یا بیشتر: 5.99 دلار
PS5/XBOX X:
ساعت اول: 9.99 دلار
ساعت اضافی یا بیشتر: 7.50 دلار
بسته های پیش پرداخت برای عضویت رایانه شخصی:
27 دلار = 5 ساعت
50 دلار = 10 ساعت
100 دلار = 22 ساعت
200 دلار = 46 ساعت
.
توجه داشته باشید: (بدون هزینه پنهان) برای بسته های عضویت رایانه شخصی
فقط به اضافه مالیات

ما همچنین در روش های پرداخت نقدی می پذیریم

X